Latest Web Hosting Discount and deals we provide hostgator coupon codes 2013

May 21, 2013

Szkolenia handlowe

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — golfarin @ 11:45 pm

Szkolenia sprzeda? to blog po?wi?cony ofertom kursów z obszaru technik sprzeda?y, obs?ugi klienta i negocjacji biznesowych. Czytelnicy bloga “Szkolenia Sprzeda?” znajd? w nim du?o atrakcyjnych opisów szkole?, których zadaniem jest podniesienie kompetencji spo?ecznych koniecznych do w?a?ciwego pracy na takich stanowiskach jak np.: handlowiec, key account manager czy dyrektor handlowy. Programy wszystkich warsztatów zosta?y przygotowane przez trenerów – praktyków, czyli mened?erów handlu z olbrzymim (nierzadko przekraczaj?cym 10 lat) do?wiadczeniem biznesowym w zakresie sprzeda?y, technik perswazji, obs?ugi klientów oraz planowania sprzeda?y.
Szkolenia sprzeda?owe i zaprezentowane na witrynie ich programy mog? by? organizowane zarówno w formie open (dost?pniej dla wszystkich ) jak i wyk?adów dedykowanych tzw. zamkni?tych, które przeznaczone s? dla osób z jednego przedsi?biorstwa. Dodatkowo czytaj?cy blog odnajd? w nim naj?wie?sze informacje dotycz?ce mo?liwo?ci skorzystania z zaj?? dotowanych, artyku?y tematyczne przygotowane przez trenerów i autorów prowadz?cych serwis oraz ciekawostki dotycz?ce zasad sprzeda?y oraz wywierania wp?ywu.

Older Posts »

Powered by WordPress